ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415


Dla autorów

Ptaki Śląska to czasopismo naukowe, w którym publikowane są oryginalne prace z zakresu awifaunistyki, biologii i ekologii ptaków, doniesienia ornitologiczne, artykuły przeglądowe i metodyczne, materiały i podsumowania badań terenowych, recenzje, sprawozdania oraz wspomnienia. 

Tekst należy przesyłać w formie pliku elektronicznego w programie Microsoft Word z następującą kolejnością części artykułu: Wstęp, Teren badań, Materiał, Metody, Przegląd gatunków, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Podsumowanie, Podziękowania, Źródła finansowania, Literatura, z możliwością łączenia poszczególnych części. W tekście pracy nie należy stosować żadnych wyróżnień prócz akapitów i nazw taksonomicznych (piszemy je kursywą, bez nawiasów). Nazwy łacińskie używa się przy każdej nazwie taksonu pojawiającej się po raz pierwszy w treści, także gdy ta nazwa jest już wymieniona w tytule. Nazwy gatunkowe ptaków (polskie i łacińskie) i ich kolejność należy zapisywać zgodnie z aktualną listą zamieszczoną na stronie Komisji Faunistycznej (www.komisjafaunistyczna.pl). 
Abstrakt w języku angielskim nie powinien przekraczać objętości 1500 znaków. Jeżeli autor nie jest w stanie przygotować angielskiego abstraktu musi przesłać abstrakt w języku polskim. W jednym pliku razem z tekstem głównym i abstraktem muszą znaleźć się nazwiska autorów wraz z afiliacjami i adresami do korespondencji oraz 3-7 słów kluczowych w języku polskim i angielskim (dotyczy tylko artykułów). Wszystkie daty opisujemy podając dzień, miesiąc i rok, np. „Dnia 16.06.2012 podczas kontroli...” lub „W dniu 13.05.2012 w kolonii…”
Tabele powinny być wykonane w programie Microsoft Word i przesłanie w osobnych plikach.
Wykresy należy wykonać w programie Microsoft Excel i przesłać każdy wykres w osobnym pliku wraz z danymi źródłowymi do wykresu. 
Ryciny i mapy należy wykonać w programie grafiki wektorowej, każdy jako osobny plik. Preferowany program Corel Draw.
Zdjęcia można przesłać w plikach jpg w najwyższej możliwej rozdzielczości. 
Cytowanie w tekście polega na podaniu nazwiska autora i roku wydania (Pinkawa 2002), a w przypadku kilku prac jednego autora wydanych w tym samym roku oznaczamy je dodatkowo literami. Prace cytowane łącznie oddziela się przecinkami, porządkując je według lat wydania, a w następnej kolejności  alfabetycznie. Przy dwóch autorach podaje się ich obydwu - (Sztyrnadel i Kopruch 2011). Przy większej liczbie autorów stosujemy formę: (Pokrywka i in. 2013). Pojedyncze informacje niepublikowane cytujemy (A. Wojciechowski inf. niepubl.). Cytowanie autora ważnej obserwacji z podaniem daty: „08.05.2012 – 2 brodźce pławne (A. Wojciechowski)”, a gdy w pracy autor obserwacji jest wymieniany częściej (więcej niż 5 razy) używamy inicjałów (AW), których rozwinięcie umieszczamy na końcu tekstu, np. w „podziękowaniach”. 

Spis literatury układany jest alfabetycznie, każda z pozycji powinna zawierać w kolejności: autora/ów, rok wydania, tytuł, nazwę czasopisma, tom i strony. Pozycje książkowe muszą zawierać informacje o wydawnictwie i miejscu wydania. Tytuły niełacińskie transliteruje się według ogólnych zasad. 
Przykład spisu literatury:
Baeyens G., Jerzak L. 1997. Magpie Pica pica. W: Hagemeijer W.J.M., Blair M.J. (eds). The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, ss. 672–673. T&AD Poyser, London.
Cramp S., Simmons K.E.L. (eds). 1980. The Birds of the Western Palearctic. 2. Oxford University Press.
Pleszka A. 2001. Wyniki badań nad przewagą ornitologii nad ptasiarstwem. Studia Orn. 1: 1–10.
Pinkawa F. 2002 msc. Waloryzacja ornitologiczna wsi Ptakowice. Urząd Gminy w Zbrosławicach.
Pokrywka A., Polok J., Paciulok O. 2013. Ptaki Chebzia i okolic. Życie Rudy Śląskiej. 123: 21-35.
Sztyrnadel Z., Kopruch A. 2011. Zmiany liczebności ptaków południowo-wschodniej części zachodnich rubieży Górnego Śląska w ujęciu historycznych zmian na przełomie 20. i 21. wieku. Annales of Upper Silesian Ornithology. 3/4: 99-102.

Przykłady prawidłowo przygotowanych tabel, rycin, map, wykresów i zdjęć można znaleźć w ostatnich numerach Ptaków Śląska. Tytuły tabel, rycin i zdjęć wraz z wszelkimi objaśnieniami publikowane są w wersji polskiej i angielskiej. Odwołania do rycin oraz map,tabel i zdjęć w tekście umieszczamy w nawiasach stosując odpowiednio skróty: ryc., tab. i fot. W tekście odwołania powinny być umieszczone kolejno, zgodnie z numeracją.

Procedura recenzowania
Wszystkie artykuły naukowe (artykuły i notatki) są recenzowane w procedurze podwójnej anonimowej recenzji (double blind). Każda praca sprawdzana jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji), w tym przynajmniej jednego spoza redakcji. Recenzja dokonywana jest na druku przygotowanym i przesłanym przez redakcję. [LINK] Negatywna opinia dwóch recenzentów powoduje nieprzyjęcie pracy do druku.

Informacje dodatkowe. Autor zobowiązany jest do dokonania poprawek po recenzji i opracowaniu redakcyjnym. Informacje dotyczące gatunków weryfikowanych przez Komisję Faunistyczną muszą uzyskać jej akceptację.

Kontakt z autorami prowadzi sekretarz redakcji Szymon Beuch redakcja.ptakislaska@gmail.com

Oświadczenie Redakcji w sprawie przeciwdziałania "ghostwriting" i "guest autorship"

 Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)