ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 27 (Birds of Silesia 27)


Aktualny stan populacji lęgowej czapli siwej Ardea cinerea i kormorana Phalacrocorax carbo w Śląskim Regionie Ornitologicznym

Current state of the Grey Heron Ardea cinerea and Great Cormorant Phalacrocorax carbo populations in the Silesian Ornithological Region

Szymon Beuch, Tomasz Biwo, Paweł Grochowski, Paweł Czechowski, Wiesław Lenkiewicz, Marcin Przymencki, Piotr Wasiak, Jacek Betleja, Szymon Bzoma


Ptaki gniazdujące w centrum zabudowy miejskiej Gliwic (woj. śląskie) w latach 2016–2017 oraz zmiany w zgrupowaniach ptaków lęgowych w centrach miast w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Birds breeding in the urban centre of Gliwice (Silesian province) in the years 2016–2017 and the changes of breeding bird communities in Polish town centres at the turn of 20th and 21st century

Jacek Betleja


Awifauna Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze

Avifauna of Park Tysiąclecia in Zielona Góra

Joerg Boehner, Paweł Czechowski, Andrzej Wąsicki, Leszek Jerzak


Rozmieszczenie i liczebność sów Strigiformes na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec (wschodnia część Lasów Lublinieckich, Górny Śląsk) w latach 2018–2019

Distribution and abundance of owls Strigiformes in Świerklaniec Forest District (eastern part of Lublinieckie Forests, Upper Silesia) in the years 2018–2019

Szymon Beuch, Krzysztof Belik, Radosław Gwóźdź


Ponowny lęg rycyka Limosa limosa na Śląsku

A new case of Black-tailed Godwit Limosa limosa breeding in Silesia

Wiesław Lenkiewicz, Bartosz Smyk


Obserwacje zbiorowego noclegowiska dzięciołów czarnych Dryocopus martius i dzięciołów dużych Dendrocopos major w dwóch sezonach jesienno-zimowych 2018/2020 w Nadleśnictwie Koszęcin (Lasy Lublinieckie, Górny Śląsk)

Observations of a communal roost of Black Woodpeckers Dryocopus martius and Great Spotted Woodpeckers Dendrocopos major in two autumn-winter seasons 2018/2020 in Koszęcin Forest District (Lublinieckie Forests, Upper Silesia)

Krzysztof Belik, Szymon Beuch


Lęg sokoła wędrownego Falco peregrinus na Górnym Śląsku

Breeding record of Peregrine Falcon Falco peregrinus in Upper Silesia

Adam Czubat, Rafał Świerad, Ryszard Łopion


Pierwsze krajowe stwierdzenie lęgu pary srokoszy wykazujących fenotypowe cechy podgatunku „srokosza stepowego” Lanius excubitor homeyeri

The first breeding record of a Great Grey Shrike pair exhibiting phenotypic characters of „Homeyer’s Great Grey Shrike” Lanius excubitor homeyeri subspecies in Poland

Szymon Beuch


Obserwacje tamaryszki Acrocephalus melanopogon, wodniczki A. paludicola i zaroślówki A. dumetorum na Górnym Śląsku wiosną 2020 roku

Observations of Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon, Aquatic Warbler A. paludicola and Blyth’s Reed Warbler A. dumetorum in Upper Silesia in spring 2020

Szymon Beuch


Przypadek lęgu strzyżyka Troglodytes troglodytes w ciele martwego jastrzębia Accipiter gentilis

Case of a Wren Troglodytes troglodytes breeding in the corpse of a Goshawk Accipiter gentilis

Marcin Karetta, Szymon Beuch


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w roku 2020

Wintering of water birds in the Silesia in the year 2020

Paweł Grochowski, Jacek Betleja, Paweł Czechowski, Bartosz Smyk


Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 2019

The most important avifaunistic observations in Silesia in 2019


Działalność Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego w latach 2014–2020

Activity of the Silesian Ornithological Society in the years 2014–2020

Hanna Sztwiertnia, Małgorzata Pietkiewicz, Paweł Grochowski, Szymon Beuch, Emilia Brzęk


41. Zjazd Ornitologów Śląska

41st Meeting of Silesian Ornithologists

Hanna Sztwiertnia, Małgorzata Pietkiewicz


Recenzja ksiązki: Dyrcz A. 2021. Trzciniak. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin

Review of: Dyrcz A. 2021. Trzciniak. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin

Konrad Hałupka


Ludwik Tomiałojć (1939−2020)

Ludwik Tomiałojć (1939−2020)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)